ازمایشگاه ماشین های الکتریکی 1

ازمایشگاه ماشین های الکتریکی 1

یکی از دروس رشته برق صنعتی ازمایشگاه ماشین الکتریکی 1 میباشد که در این ازمایشگاه کلیه مولد ها و الکتروموتورهای ( جریان مستقیم ) مورد ازمایش قرار میگیرند تا بتوان از ان ها بهترین بهره برداری را کرد.

این فایل یک گزارش کامل از این درس را ارائه مینماید و شامل محتوای زیر است:

1) ازمایش های بی باری و بارداری مربوط به ژنراتورهای جریان مستقیم شامل:

نمودار ، اعداد ، جداول ، پاسخ به سوالات مطرح شده و توضیحات تکمیلی مولدهای dc ،و همچنین ازمایش تعیین تلفات یکی از مولد ها که به صورت عملی تست و محاسبه شده است.

2)ازمایش های گشتاور سرعت و گشتاور جریان مربوط به موتورهای جریان مستقیم شامل :

نمودار ، اعداد ، جداول ، پاسخ به سوالات مطرح شده و توضیحات تکمیلی موتورهای dc. این فایل دارای 30 صفحه و با فرمت pdf ارائه میشود.

* کلیه ازمایش ها به صورت عملی تست و گزارش نهایی ان در این فایل امده است.


خرید آنلاین